Eindgebruiker Licentie Overeenkomst

Wondershare Software
EINDGEBRUIKER LICENTIE OVEREENKOMST

Deze Wondershare Software Eindgebruiker Licentie Overeenkomst (Overeenkomst van EULA licentie) is tussen de eindgebruiker (hierna Je en Licentiehouder) en Wondershare Technology Co., Ltd (gezamenlijk aangeduid als Wondershare of Licentiegever), de ontwikkelaar en eigenaar van het programma en software (hierna te noemen Gelicentieerde Software of Wondershare software of software).

BELANGRIJK: Door de Software te installeren, ga Je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Lees deze overeenkomst s.v.p. zorgvuldig door voordat je de software download of installeert. Extra aandacht moet worden besteed aan de bepalingen, waaronder maar niet beperkt tot artikel 5, 6, 14, 15, 16 in speciaal lettertype. Als je het niet eens bent met of vragen hebt over deze EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST (EULA), neem dan contact op met Wondershare. Installeren, kopiëren, toegang nemen tot, of gebruiken van de gelicentieerde software door jou ("Licentiehouder") vormt een acceptatie van, en een belofte om te voldoen aan alle bepalingen en voorwaarden van deze EULA.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. GELICENTIEERDE SOFTWARE
De "gelicentieerde software" bevat alle inhoud van de bestanden, disk(s), cd-rom(s), dvd's of andere media waarin deze Overeenkomst voorziet, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 1. derde partij computer informatie of software waarvoor de Licentiegever toestemming heeft gegeven voor opname in de Gelicentieerde Software;
 2. geschreven materiaal of dossiers met betrekking tot de Gelicentieerde Software ("Documentatie"); fonts;
 3. upgrades, gewijzigde versions, updates, aanvullingen en kopieën van de Gelicentieerde Software, indien van toepassing (gezamenlijk "Updates").

2. LICENTIEVERLENING
Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst verleent Wondershare je hierbij (een individu) de beperkte, herroepbare, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software te downloaden, installeren en activeren op twee gescheiden computers uitsluitend voor persoonlijk, prive en niet-commercieel gebruik, tenzij je een commerciële licentie van Wondershare hebt gekocht. Het delen met anderen van de Software of anderen de inhoud van deze Software laten bekijken, is in strijd met de licentie. Je mag de Software niet beschikbaar stellen via een netwerk, of op welke wijze dan ook de Software aanbieden aan meerdere gebruikers, tenzij je een multi-user licentie van Wondershare op voorhand hebt gekocht.

3. LICENTIE BEPERKINGEN

 1. Licentiehouder mag en zal geen of anderen in staat stellen om te wijzigen, aan te passen, te vertalen, in sublicentie te geven, verhuren, leasen of uitlenen van alle of een deel van de Gelicentieerde Software of Documentatie; en
 2. Licentiehouder mag en zal geen of anderen in staat te stellen eventuele afgeleide werken van alle of een deel van de Gelicentieerde Software of Documentatie te creëren; en
 3. Licentiehouder mag niet reverse engineeren, decompileren, demonteren of anderszins trachten de broncode van de Gelicentieerde Software te ontdekken; en
 4. Licentiehouder mag en zal geen of anderen in staat stellen een eerdere versie van de Gelicentieerde Software te gebruiken na het ontvangen van een media vervanging of verbeterde versie ter vervanging van een eerdere versie (in een dergelijk geval moet de Licentiehouder de eerdere versie vernietigen); en
 5. Licentiehouder mag en zal geen of anderen in staat stellen de Gelicentieerde Software te gebruiken in bedrijven, vliegtuigen, schepen, nucleaire installaties, life support machines, communicatiesystemen, of enige andere apparatuur waarbij het falen van de software zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel, overlijden of schade aan het milieu; en
 6. Licentiehouder mag en zal geen of anderen in staat stellen het auteursrecht of merkaanduidingen van de Licentiegever te verbergen, of het auteursrecht en handelsmerk kennisgevingen van derden die Licentiegever heeft opgenomen in de Gelicentieerde Software of Documentatie te verwijderen; en
 7. Licentiehouder mag en zal geen of anderen in staat stellen om de Gelicentieerde Software te gebruiken om toepassingen voor derden te hosten, als onderdeel van een facilitair beheer, timesharing, dienstverlener of servicebureau regeling; en
 8. Licentiehouder mag en zal geen of anderen in staat stellen de Gelicentieerde Software te gebruiken op een manier die illegaal is of niet is toegestaan door deze EULA.

4. INSTALLATIE
Licentiehouder mag één kopie van de Gelicentieerde Software installeren op een enkele computer. De licentiehouder moet de hoofdgebruiker zijn van de computer waarop de Gelicentieerde Software die is geïnstalleerd. Deze overeenkomst is van toepassing op alle installaties van de Gelicentieerde Software. Installatie van de Gelicentieerde Software op twee of meer computers is verboden. De licentiehouder mag meerdere licenties aanschaffen als de Licentiehouder software wil installeren op een of meer computers. De Licentiehouder is als enige verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten bij de installatie en het gebruik van de Gelicentieerde Software.

5. SOFTWARE VERBETERING PROGRAMMA
Wondershare zal ten alle tijde je privacy te beschermen tenzij anders bepaald in deze overeenkomst. Deze verklaring omvat het anoniem gegevensverzameling proces en het gebruik van het Software Verbetering Programma van Wondershare.

Om te voorzien in en verbeteren van de software, de bestanddelen ervan, en de ervaring van de gebruiker, zullen we automatisch verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken van de informatie over de wijze waarop de verschillende modules en functionaliteiten van de Wondershare software worden gebruikt om deze te verbeteren. Informatie wordt ook anoniem verzameld voor de toepassing van statistische analyse over het gebruik van de Software.

We zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel van het verstrekken van de best mogelijke software-ervaring voor de eindgebruikers. De verzamelde gegevens worden niet bekendgemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor marketingdoeleinden. Voor gebruikers die deze service niet willen inschakelen, is er een opt-out in het menu geavanceerde opties tijdens het installatieproces.

6. ACTIVERING
De Gelicentieerde Software bevat technologische maatregelen die zijn ontworpen om ongelicentieerd of illegaal gebruik te voorkomen. De Gelicentieerde Software kan technologie bevatten die het vermogen van de Licentiehouder om de Gelicentieerde Software op een computer te installeren en te verwijderen van niet meer dan een eindig aantal keren, voor een eindig aantal computers en voor een bepaalde periode in de tijd van de gekochte licentie beperkt. De Gelicentieerde Software kan worden geactiveerd tijdens de installatie en in de Documentatie. Voorzover dergelijke toepasselijke activeringsprocedure(s) niet gevolgd worden, kan de Gelicentieerde Software alleen werken voor een beperkte periode. Als activering vereist is, maar de Licentiehouder geen volledige activering binnen de beperkte periode beschreven in de documentatie of toegelicht tijdens de installatie heeft uitgevoerd, zal de Gelicentieerde Software ophouden te functioneren, totdat de activering is voltooid, tegen die tijd zal de functionaliteit worden hersteld. Als de Licentiehouder een probleem heeft met het activeringsproces, kan Licentiehouder contact opnemen met de klantenservice van Licentiegever voor ondersteuning.

7. EVALUATIE VERSIE
Aan de Licentiehouder kan een evaluatieversie van de Gelicentieerde Software (de "Evaluatie Versie") gratis voor een beperkte periode worden toegekend. Bepaalde functies en/of functionaliteit van de Gelicentieerde Software kunnen worden geblokkeerd of niet beschikbaar zijn in de Evaluatie Versie. Om te kunnen profiteren van alle mogelijkheden en functies van de Gelicentieerde Software, moet de Licentiehouder een geldige licentie activeringscode aanschaffen. Vanaf het moment dat de Licentiehouder de Gelicentieerde Software activeert met een geldige licentiesleutel, wordt de Evaluatie Versie geacht op te houden en gaan alle voorwaarden van deze Overeenkomst in zijn geheel in.

8. TERMIJN
Deze Licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Je mag de Licentie op elk moment beëindigen door de Software met alle kopieën daarvan te vernietigen. De Licentie wordt automatisch beëindigd of houdt anderszins op te bestaan als je niet voldoet aan de termen en voorwaarden van deze overeenkomst. Je moet de Software, tezamen met alle kopieën, onmiddellijk vernietigen en stoppen met het gebruik ervan na de beëindiging van de Licentie.

9. LICENTIE OVERDRACHT
Licentiehouder mag de Gelicentieerde Software niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, overdragen, in sublicentie geven of distribueren of verleende Licentie van de Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

10. SOFTWARE UPDATES
De Licentiegever kan de Licentiehouder van tijd tot tijd zonder kosten voorzien van Software Updates en/of Inhoudelijke Updates gedurende de Looptijd van deze Overeenkomst. Voor de toepassing hiervan, betekent "Update" een nieuwe versie van de Gelicentieerde Software met technische wijzigingen, bijgewerkte informatie, veranderde functionaliteit, of enige andere veranderingen die door de Licentiegever bedoeld zijn om elk aspect van de Gelicentieerde Software te verbeteren, toe te voegen, te verwijderen of anderszins te veranderen. Een "Inhoudelijke Update" is een update van de inhoud die gebruikt wordt door de Gelicentieerde Software en van tijd tot tijd moet worden bijgewerkt. Als de Gelicentieerde Software een update is van een eerdere versie, moet de Licentiehouder een geldige licentie voor de vorige versie bezitten. Elke update die door de Licentiegever aan Licentiehouder wordt verstrekt, is gemaakt op basis van uitwisseling, zodat de Licentiehouder instemt met het ontvangen van een update, en dat de Licentiehouder zal stoppen met het gebruiken van de vorige versie van de Gelicentieerde Software. De Licentiehouder mag echter doorgaan met gebruiken de vorige versie alleen als hulp bij de overgang naar de bijgewerkte versie. Zodra een update is uitgebracht, kan de Licentiegever service of ondersteuning van eerdere versies staken, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Licentiehouder. Software Updates en/of Inhoudelijke Updates kunnen worden verstrekt via de Gelicentieerde Software of de websites van de Licentiegever. Deze Licentie geeft de Licentiehouder toestemming om een Software Upgrade en/of een nieuwe Gelicentieerde Software versie te verkijgen en te gebruiken. De gelicentieerde software kan Content Updates nodig hebben om effectief te werken.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
De Gelicentieerde Software en alle geautoriseerde kopieën gemaakt door de Licentiehouder zijn het intellectueel bezit van, en behoren tot de licentiegever, en door derden waarvan het intellectuele eigendom in licentie is gegeven aan de Licentiegever. De structuur, organisatie en code van de Gelicentieerde Software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de Licentiegever en derde partijen. De Gelicentieerde Software wordt beschermd door de wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de auteursrechten van de Verenigde Staten en andere landen en door internationale verdragen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst, wordt de Licentiehouder geen intellectuele eigendomsrechten over de gelicentieerde software verleend. Licentiehouder mag geen openbare verklaring maken of publiceren met betrekking tot de Gelicentieerde Software of de Licentiegever, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

12. ONDERSTEUNING
De Licentiegever is niet verplicht door deze Overeenkomst, Licentiehouder te voorzien van alle technische ondersteuning met betrekking tot de Gelicentieerde Software; Licentiehouder kan echter aanvullende ondersteuning aanvragen tegen een toeslag of gratis e-mail ondersteuning ontvangen, die de Licentiegever van tijd tot tijd kan bieden gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. E-mail ondersteuning omvat zakelijke prioriteit, technische bijstand voor de installatie en het oplossen van problemen, upgrade en onderhoud dekking.

13. VOORWAARDEN
Onder voorbehoud van de voorwaarden bepaald in artikel 8, heeft Wondershare het recht deze effectieve Overeenkomst te beëindigen onmiddellijk na het verstrekken van een schriftelijke kennisgeving aan de Licentiehouder in de volgende gevallen; als de Licentiehouder een wezenlijke inbreuk maakt op een van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst die niet hersteld kan worden of indien de Licentiehouder een wezenlijke schending van een van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een kennisgeving van Wondershare heeft verholpen. De beëindiging van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten, plichten en verplichtingen van beide partijen die vóór de beëindiging zijn ontstaan of die bestemd zijn om van kracht te blijven na beëindiging.

14. GEEN GARANTIE VOOR GELICENTIEERDE SOFTWARE
DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT AAN LICENTIEHOUDER VERSTREKT "ZOALS HET IS." DE LICENTIEGEVER EN DE LEVERANCIERS, PARTNERS, AGENTEN EN WERKNEMERS VAN DE LICENTIEHOUDER GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN FUNCTIONEREN. DE LICENTIEGEVER EN DE DOCHTERONDERNEMINGEN VAN DE LICENTIEGEVER, GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF DOOR STATUUT, ALGEMEEN RECHT, ALGEMEEN GEBRUIK, OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT ENIGE KWESTIE WAARONDER ZONDER BEPERKING VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERD PARTIJEN, VERKOOPBAARHEID, INTEGRATIE, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEHALVE VOOR EN IN DE MATE, DAT EEN GARANTIE MAG WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IN DE JURISDICTIE VAN DE LICENTIEHOUDER.

JE ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEBRUIK VAN DE WONDERSHARE SOFTWARE VOOR JE EIGEN RISICO IS, EN HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID BIJ jEZELF LIGT. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR WONDERSHARE OF EEN GEMACHTIGDE GEEFT RECHT OP GARANTIE.

15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
IN GEEN GEVAL ZAL DE LICENTIEGEVER OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN DE LICENTIEGEVER, DIENS WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN, OF VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, PUNITIEVE, INCIDENTELE SCHADE, OF ENIG VERLIES VAN WINST OF BESPARINGEN, ZELFS ALS EEN VERTEGENWOORDIGER OF EEN VAN DE DOCHTERONDERNEMINGEN VAN DE LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN, OF VOOR ENIGE CLAIM DOOR DERDEN. DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IN DE JURISDICTIE VAN DE LICENTIEHOUDER. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEGEVER EN DE DOCHTERONDERNEMINGEN VAN DE LICENTIEGEVER, DIENS WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS ONDER OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZIJN BEPERKT TOT DE KOSTEN DIE LICENTIEHOUDER HEEFT BETAALD VOOR DE GELICENTIEERDE SOFTWARE, INDIEN VAN TOEPASSING.

16. VRIJWARING
DE LICENTIEHOUDER VRIJWAART DE LICENTIEGEVER VAN ALLE CLAIMS, VERLIEZEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN, SCHADE, BOETES, STRAFFEN, KOSTEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF ADVOCAATKOSTEN) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VAN DERDEN DOOR DE LICENTIEHOUDER. DE VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIEGEVER ONDER DIT ARTIKEL OVERSTIJGEN HET AFLOPEN OF BEËINDIGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

17. EINDGEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD
Met de Gelicentieerde Software kan de Licentiehouder inhoud invoeren op de computer waarop de Gelicentieerde Software is geïnstalleerd, deze inhoud wordt aangeduid als de "Door Eindgebruiker Gegenereerde Inhoud"). De Licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik, de opslag en openbaarmaking van de Door Eindgebruiker Gegenereerde Inhoud. De Licentiehouder mag alleen gebruik maken van de Door Eindgebruiker Gegenereerde Inhoud op een verantwoorde wijze, op een wijze die in overeenstemming is met de uitoefening van het gezond verstand. Als PDF-software, zal de Gelicentieerde Software de Licentiehouder toestaan Inhoud in te voeren, kopiëren en bewerken. Van Inhoud die niet-openbare persoonlijke informatie van andere personen dan de Licentiehouder bevat; zal de Licentiehouder geen gebruik maken om dergelijke informatie op te slaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de personen op wie het betrekking heeft. Als de Licentiehouder moeite heeft om te beslissen of het beoogde gebruik door de Licentiehouder geschikt is, of dat de Licentiehouder schriftelijke toestemming nodig heeft, dan wel er rekening moet worden gehouden met andere juridische kwesties, moedigt de Licentiegever de Licentiehouder aan bevoegd juridisch advies in te winnen. De Licentiegever zal Licentiehouder niet helpen bij het maken van deze beslissing, noch kan de Licentieverlener de Licentiehouder met juridisch advies helpen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten of privacywetgeving.

De Licentiehouder mag alleen gebruik maken van Door Eindgebruiker Gegenereerde Inhoud die behoort tot de Licentiehouder en zal niet de rechten van anderen daarin schenden. De Licentiegever zal niet enige of alle Inhoud bewerken of controleren; de Licentiehouder behoudt daarom de exclusieve verantwoordelijkheid voor de controle daarop. De Licentiehouder mag de Gelicentieerde Software niet gebruiken in combinatie met inhoud die illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk, aanzet tot raciale of etnische haat of in strijd met de rechten van anderen, of op een andere manier verwerpelijk is.

Als de Licentiehouder of zijn advocaat vaststelt dat de Licentiehouder wettelijk verplicht is om schriftelijke toestemming te verkrigen om delen van de Door Eindgebruiker Gegenereerde Inhoud te gebruiken, moet de Licentiehouder toestemming vragen voor reproductie, herdistributie, of wijziging van de inhoud van de betreffende eigenaar van het bedoelde materiaal (zoals vermeld in de Gelicentieerde Software). Als aan de andere kant, de Licentiehouder of zijn advocaat bepaalt dat het is toegestaan om door te gaan en te beschikken over Door Eindgebruiker Gegenereerde inhoud van de Gelicentieerde Software, vraagt de Licentiegever de Licentiehouder om correct te verwijzen naar het handelsmerk(en) van de Licentiegever bij de verwijzing naar de Gelicentieerde Software in de opmerkingen of copyright deel van de papieren, project of product van de Licentiehouder. De Licentiehouder zal de Licentiegever haar leveranciers vrijwaren van alle claims, schade, advocaatkosten, kosten en rechtszaken die voortvloeien uit of het gevolg zijn van, gebruik of distributie van enige en alle Inhoud en het gebruik van de gelicentieerde software door de Licentiehouder.

18. EXPORT CONTROLE
Je mag de Gelicentieerde Software niet gebruiken of exporteren of opnieuw exporteren naar om het even welke land of gebied dat gesanctioneerd is door de Verenigde Naties of de Verenigde Staten. Door het gebruik van de Gelicentieerde Software, verklaar en garandeer je dat je je niet in een dergelijk land bevindt.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Volksrepubliek China, zonder uitvoering te geven aan het conflictenrecht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst zullen worden beslecht door de Shenzhen Hof van Arbitrage in overeenstemming met haar effectieve regels voor zover deze niet door de lokale wet verboden zijn in je rechtsgebied.

20. OVERIGE BEPALINGEN
Het falen van een van beide partijen om een van haar rechten en verantwoordelijkheden uit te oefenen zal geen of wordt geacht geen verklaring van afstand of verlies te zijn van dergelijke rechten.

Als om welke reden dan ook een rechter van een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling of een gedeelte daarvan, niet afdwingbaar of onwettig is, blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Wondershare kan deze overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken, je wordt geacht een dergelijke update te accepteren als je de Software blijft gebruiken. Als je de bijgewerkte overeenkomst niet kunt accepteren, kun je ervoor kiezen om deze overeenkomst te beëindigen op grond van artikel 8. Onder dergelijke omstandigheden heeft Wondershare geen verplichtingen of hoeft enige kosten voor je maken.

DOOR DEZE SOFTWARE TE INSTALLEREN, BEVESTIG JE DAT HET VOORGAANDE HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT JE AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN. JE GAAT ER OOK MEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOSMT DE VOLLEDIGE EN ENIGE OVEREENKOMST IS TUSSEN DE PARTIJEN EN ALLE VOORGESTELDE OF EERDERE OVEREENKOMSTEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE ANDERE COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN IN VERBAND MET DE LICENTIE HIERIN VERVANGT.